Η κλιματική αλλαγή είναι επί του παρόντος το πιο επείγον και βαθιά σύνθετο πρόβλημα που σχετίζεται με το περιβάλλον για τη διεθνή κοινότητα. Απαιτούνται επειγόντως λύσεις στην πολιτική και τη διακυβέρνηση για τον μετριασμό και τη μείωση των επιπτώσεων. Για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή, αποφασίστηκε με τη συμφωνία του Παρισιού, το 2016, η υιοθέτηση του συστήματος των Εθνικά Καθορισμένων Προθέσεων Συνεισφοράς (ΕΚΠΣ), το οποίο εφαρμόζει μια προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή». Ωστόσο, η Μαλαισία η Ινδία και το Βιετνάμ είναι μεταξύ αυτών των χωρών που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας του Παρισιού, η θεσμική ικανότητά τους να παρακολουθούν και να επιβάλλουν πολιτικές είναι κακή και η παραβίαση των περιβαλλοντικών προτύπων είναι ανεξέλεγκτη με την Ινδία να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εκπομπών στον κόσμο.

 

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή, η πρόοδος στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγή ακαδημαϊκών ηγετών με το σωστό μείγμα γνώσεων, δεξιοτήτων και θέσεων για την κατεύθυνση  των ΑΕΙ προς τη σωστή κατεύθυνση για βιώσιμη ανάπτυξη και την κάλυψη του κενού γνώσης για την κλιματική αλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων προσφέρονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες το έργο για την πολιτική και τη νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή θα αναπτύξει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα που θα διαμορφώσει και θα αυξήσει τον αριθμό των εξειδικευμένων νομικών, των πολιτικών και των κυβερνητικών αξιωματούχων, καθώς και αποφοίτων από διαφορετικούς κλάδους που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την ανάγκη διαμόρφωσης και μεταρρύθμισης των θεσμικών πλαισίων και των Εθνικών Καθορισμένων Συνεισφορών στις χώρες τους.

Τα νέα μεταπτυχιακά μαθήματα αναμένεται να έχουν υψηλό αντίκτυπο, καθώς προβλέπεται η επίτευξη των ακόλουθων:

  • Υποστήριξη του εκσυγχρονισμού, της προσβασιμότητας και της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα ΑΕΙ των χωρών-εταίρων. Η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα βελτιωθεί σημαντικά, καθώς θα εισάγει διεθνώς δηλωμένους στόχους στα περιφερειακά προγράμματα σπουδών για την πολιτική και το δίκαιο της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους περιορισμούς για την ανάπτυξη και την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον νομοθετικών πλαισίων. Η δημιουργία Νομικών Κέντρων για την κλιματική αλλαγή θα ενισχύσει την αποτελεσματική δικτύωση στην έρευνα και την ικανότητα δημιουργίας δεσμών με τους θεσμούς χάραξης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή.
  • Υποστήριξη των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφειά των προγραμμάτων τους με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  • Βελτίωση του επιπέδου ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα ΑΕΙ με την ανάπτυξη ενός νέου και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος που βασίζεται στις ΤΠΕ και με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών μεταξύ ακαδημαϊκών και εκπαιδευομένων
  • Συμβολή στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων μέσω οργανωμένων επισκέψεων μελέτης για την ανάπτυξη ικανοτήτων του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ των χωρών που βρίσκονται στην Ασία και την εθελοντική σύγκλιση με τις εξελίξεις της ΕΕ στον τομέα της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή και των προγραμμάτων σπουδών για τις περιβαλλοντικές πολιτικές, καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα που θα σέβεται εξίσου τις εθνικές απαιτήσεις.

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του έργου

Ως πρωτεργάτης των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα, η ΕΕ έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια μείωση των εκπομπών. Η νομοθεσία της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή (CC) και τη μείωση του άνθρακα ήταν πάντοτε ενδεικτική  και η βήμα προς βήμα προσέγγιση που εφαρμόστηκε για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των πολιτικών της είναι εντυπωσιακή. Είναι η πρώτη μεγάλη οικονομία που θέτει σε εφαρμογή ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Ως εκ τούτου, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του CCP_LAW έργου μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της μεταφοράς νομικής εμπειρογνωμοσύνης από τα ΑΕΙ της ΕΕ στα ΑΕΙ των χωρών-εταίρων, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με καινοτόμες παιδαγωγικές  τεχνικές, της κατάρτισης του ακαδημαϊκού προσωπικού και της συμβολής των ΑΕΙ της ΕΕ στην ανάπτυξη του νέου περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών που θα ενσωματώσει μια διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.

 

Disclaimer:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein