Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στον πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή. Συγκεκριμένα, η δημιουργία και ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή, το οποίο θα προσφέρεται σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ή εναλλακτικά ως προπτυχιακού διπλώματος, ανάλογα με κάθε τελική απόφαση των Πανεπιστημίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο έργο, που θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ανάγκης μιας νέας γενιάς αποφοίτων που θα έχουν αποκτήσει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και το δίκαιο της Κλιματικής Αλλαγής.

Το έργο θα υποστηρίξει τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαλαισία, την Ινδία και το Βιετνάμ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφεια των σπουδών με την αγορά εργασίας.

Ως εκ τούτου, το έργο πρόκειται να βελτιώσει το επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων που παρέχονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αναπτύσσοντας ένα νέο, καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις ΤΠΕ με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών  παιδαγωγικών μεθοδολογιών μεταξύ ακαδημαϊκών και φοιτητών.  Τα νέα μεταπτυχιακά μαθήματα θα υποστηρίξουν καταρχάς τον εκσυγχρονισμό, την προσβασιμότητα και τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαλαισία, την Ινδία και το Βιετνάμ. Η δημιουργία Νομικών Κέντρων για την Κλιματική Αλλαγή στα Πανεπιστήμια των χωρών της Ασίας θα στηρίξει την δυνατότητα αποτελεσματικής δικτύωσης στην έρευνα και την δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με τις θεσμούς χάραξης πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή.

Συνοπτικά, οι ειδικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

  • Την ανάπτυξη, δοκιμή και προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στο πεδίο της Νομοθεσίας για την Κλιματική αλλαγή.
  • Την προώθηση του εκσυγχρονισμού, της προσβασιμότητας και της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαλαισία, την Ινδία και το Βιετνάμ
  • Τη βελτίωση του επιπέδου ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα ΑΕΙ με την ανάπτυξη ενός νέου και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος που βασίζεται στις ΤΠΕ και με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών μεταξύ ακαδημαϊκών και φοιτητών
  • Τη συμβολή στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που εκπροσωπούν την Ασία.
  • Την προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίηση, συνεργασίας και
  • Τη δημιουργία Νομικών Κέντρων για την Κλιματική Αλλαγή (Η/Υ) στα Πανεπιστήμια των χωρών της Ασίας