Η πολιτική και η νομοθεσία για την Κλιματική Αλλαγή απευθύνεται στις ακόλουθες 4 κατηγορίες ομάδων-στόχων:

1. Ακαδημαϊκό προσωπικό και ερευνητές που εργάζονται στα ΑΕΙ των χωρών εταίρων

2.Επαγγελματίες νομικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, διαχειριστές έργων, κυβερνητικους αξιωματούχους και ελεγκτές περιβαλλοντικών θεμάτων

3. Απόφοιτους των ακόλουθων σχολών: περιβαλλοντικές επιστήμες, κοινωνικο-επιστημονικές περιβαλλοντικές σπουδές, φυσικές επιστήμες ή μηχανική περιβάλλοντος, ή κατάλληλο πεδίο κοινωνικών επιστήμών ή δικαίου

4. Εθνική και τοπική ηγεσία, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις πολιτικές, όπως ομάδες προβληματισμού, οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα , ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και η κοινωνία

1. Ακαδημαϊκό προσωπικό και ερευνητές που εργάζονται στα ΑΕΙ των χωρών εταίρων

Το ακαδημαϊκό, διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό θα εκπαιδευτεί στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των νέων προγραμμάτων σπουδών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τη Διεθνή Πολιτική και τη Νομοθεσία για την Κλιματική Αλλαγή (CC).

Μια μεγαλύτερη ομάδα διδακτικού προσωπικού (ακαδημαϊκοί, καθηγητές και ερευνητές) θα λάβουν διαδικτυακή κατάρτιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας που βασίζονται στις ΤΠΕ και τη χρήση ανοικτής και ευέλικτης μάθησης που εφαρμόζεται στα ΑΕΙ της ΕΕ.

2. Επαγγελματίες νομικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, διαχειριστές έργων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ελεγκτές περιβαλλοντικών θεμάτων

Θα ενισχύσουν την αναλυτική ικανότητα πολιτικής μέσω αυτού του διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος που θα προσφέρεται σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (PGDIp) ή εναλλακτικά ως LL.M ανάλογα με την τελική απόφαση κάθε Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – εταίρου. Θα καθοδηγούνται και θα εκπαιδεύονται άριστα ώστε να καθοδηγούν τη χάραξη πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την καινοτομία με βάση τις γνώσεις τους σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή.

3. Απόφοιτοι των ακόλουθων σχολών: περιβαλλοντικές επιστήμες, κοινωνικές-επιστημονικές περιβαλλοντικές σπουδές, φυσικές επιστήμες ή περιβαλλοντική μηχανική ή κατάλληλο πεδίο κοινωνικών επιστημών ή δικαίου

Οι απόφοιτοι του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εισαχθούν στο δίκαιο και την πολιτική για το κλίμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και θα αναπτύξουν κριτική γνώση της λειτουργίας της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής και του δικαίου για την κλιματική αλλαγή.

4. Εθνική και τοπική ηγεσία, σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς για την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις πολιτικές, όπως ομάδες προβληματισμού, οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και η κοινωνία

Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών και κεντρικών κυβερνήσεων προκειμένου να παρακινηθεί η διαμόρφωση ισχυρών πολιτικών για την αλλαγή του κλίματος που στηρίζουν οι Εθνικά Καθορισμένες Προθέσεις Συνεισφοράς (ΕΚΠΣ) και τη βελτίωση των παλαιότερων.