Dự án

Xây dựng Chương trình đào tạo thạc sỹ về Chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu

 

Số định danh dự án

618874-EPP-1-2020-1-VN-EPPKA2-CBHE-JP

 

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện dự án: từ 01/2021 đến 12/2023

 

Kinh phí

999.175,00 €

 

Điều phối dự án
Đại học Huế (HUE), Việt Nam