Các gói hoạt động sau sẽ được thực hiện suốt thời gian của dự án:

1. Gói hoạt động 1: Chuẩn bị

Mục tiêu chính của Gói hoạt động 1 là xác định và đánh giá các vấn đề về biến đổi khí hậu sẽ được xem xét trong quá trình chuẩn bị Gói hoạt động 2 và cung cấp thông tin rõ ràng về các thách thức chính về biến đổi khí hậu và môi trường, chính sách hiện tại, khung pháp lý và thể chế cũng như các chiến lược trong chương trình giáo dục ở cả châu Âu và quốc gia đối tác.

2. Gói hoạt động 2: Phát triển chương trình đào tạo thạc sỹ về Chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu và môi trường học tập trực tuyến

Mục đích chính của Gói hoạt động 2 là thiết kế và phát triển các khóa học chính về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu. Chuyến tham quan học tập tại Girona, Tây Ban Nha khởi đầu cho gói 2 để trao đổi các phương pháp dạy và học hay nhất, có cái nhìn về phương pháp giảng dạy đổi mới và nội dụng các khóa học để từ đó các đối tác từ Châu Âu sẽ thiết lập đề cương, phương pháp giảng dạy của khóa học mà sẽ được sửa đổi để thích ứng với nhu cầu của mỗi cơ sở giáo dục thuộc các quốc gia đối tác.

3. Gói hoạt động 3: Nâng cao năng lực về Chính sách và Luật chống biến đổi khí hậu và Học tập từ xa

Mục tiêu của Gói hoạt động 3 là tác động đến sự phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên với tư cách là các chuyên gia về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu cũng như khả năng và sự tự tin của họ trong việc kết hợp hiệu quả giữa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) và Tài nguyên Giáo dục mở ( OER) trong các hoạt động khóa học – theo phương pháp “lấy người học làm trung tâm”.

Các mục tiêu chính của Gói hoạt động 3 gồm:

1) xây dựng năng lực của đội ngũ giảng viên của dự án CCP_Law bằng cách nhân rộng đào tạo.

2) thiết kế, chuẩn bị và thực hiện các khóa học về Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Tài nguyên Giáo dục mở (OER) dành cho đội ngũ giảng viên của trường Đại học, nhằm nâng cao kiến thức của họ theo các xu hướng giáo dục mới, và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin để khẳng định họ là các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu cũng như trong môi trường sinh viên.

4. Gói hoạt động 4: Chương trình Thạc sỹ về Chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu và Chuyển giao cơ sở hạ tầng

Trong Gói hoạt động 4, tất cả các hoạt động về để xây dựng Chương trình Thạc sỹ mới và nâng cao về Chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu sẽ được thực hiện và các kết quả của dự án đã có được trước đây sẽ được đưa vào thử nghiệm bởi vì các cơ sở giáo dục đại học châu Á sẽ triển khai chương trình này.

5. Gói hoạt động 5: Các quy trình đánh giá chất lượng

Mục tiêu của Gói hoạt động này là đảm bảo các hoạt động được thực hiện với phương pháp tốt nhất và mang lại các kết quả phù hợp và chắc chắn. Chất lượng của các hoạt động và kết quả của dự án sẽ được báo cáo thông qua các đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài cũng như các chỉ số thích hợp để đo lường hiệu quả hoạt động.

6. Gói hoạt động 6: Truyền thông và khai thác hiệu các kết quả dự án

Các hoạt động Truyền thông (hay Quảng bá) và Khai thác sẽ được thực hiện theo hai kế hoạch nhằm nhấn mạnh các hoạt động truyền thông nội bộ / bên ngoài cần được triển khai trong các giai đoạn chính của dự án.

7. Gói hoạt động 7: Quản lý và điều phối dự án CCP_Law

Mục tiêu của gói hoạt động này này là đưa ra cách thức điều hành đơn giản giữa các thành viên trong dự án và thiết lập sự hiểu biết chung cũng như trao đổi thông tin mang tính hợp tác và đạt kết quả cao và đảm bảo việc thực hiện dự án hiệu quả từ các bộ phận kỹ thuật và hành chính / tài chính.