Mục tiêu của dự án là phát triển, thử nghiệm và điều chỉnh các chương trình giảng dạy mới trong lĩnh vực pháp luật chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, việc tích hợp một chương trình giảng dạy đa ngành về Chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu toàn cầu được cung cấp như là một chương trình Sau đại học (PGDIp) hoặc dưới dạng chương trình thạc sỹ Luật học (LL.M) tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của từng đối tác,  nhằm giải quyết nhu cầu của một thế hệ mới những người có  bằng thạc sỹ luật học  sẽ có kiến thức chuyên môn cao về các chính sách môi trường và pháp luật chống  biến đổi khí hậu.

Dự án CCP_LAW sẽ hỗ trợ Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam giải quyết những thách thức đối với hệ thống giáo dục đại học của mình  thông qua việc  nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp  đối với thị trường lao động.

Do đó, Dự án sẽ nâng cao trình độ năng lực và kỹ năng tại các tổ chức giáo dục đại học bằng cách phát triển chương trình đào tạo mới và sáng tạo có ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các phương pháp giảng dạy  thực tiễn tốt nhất đối với người dạy và người học. Các môn học trong chương trình đào tạo sau đại học sẽ hỗ trợ việc hiện đại hóa, khả năng tiếp cận và quốc tế hóa giáo dục đại học ở Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam.  Việc thành lập Trung tâm Chính sách và pháp luật chống  biến đổi khí hậu tại tất cả các cơ sở đào tạo luật của các trường đại học châu Á sẽ hỗ trợ năng lực kết nối mạng lưới hiệu quả trong nghiên cứu và khả năng tạo  các kết nối  với nỗ lực của chính cơ sở giáo dục về hoạch định chính sách chống biến đổi khí hậu.

Tóm lại, các mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:

  • Phát triển, thử nghiệm và điều chỉnh các chương trình giảng dạy mới trong lĩnh vực pháp luật chống biến đổi Khí hậu
  • Hỗ trợ hiện đại hóa, khả năng tiếp cận và quốc tế hóa giáo dục đại học và giải quyết những thách thức mà hệ thống giáo dục đại học ở Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam đang đối mặt
  • Nâng cao trình độ năng lực và kỹ năng tại các tổ chức giáo dục đại học bằng cách phát triển chương trình đào tạo mới và sáng tạo áp dụng công nghệ thông tin và các phương pháp giảng dạy thực tiễn tốt nhất đối với người dạy và người học
  • Góp phần tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Âu và các quốc gia đối tác
  • Thúc đẩy mối quan hệ giữa con người với con người, nhận thức và hiểu biết giữa các nền văn hóa
  • Thành lập Trung tâm pháp luật chống biến đổi khí hậu (Tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc các nước đối tác)