Phạm vi và mục tiêu

Mục tiêu của dự án là phát triển, thử nghiệm và điều chỉnh các chương trình giảng dạy mới trong lĩnh vực pháp luật chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, việc tích hợp một chương trình giảng dạy đa ngành về Chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu toàn cầu được cung cấp như là một chương trình Sau đại học (PGDIp) hoặc dưới dạng chương trình thạc sỹ Luật học (LL.M) tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của từng đối tác, nhằm giải quyết nhu cầu của một thế hệ mới những người có bằng thạc sỹ luật học sẽ có kiến thức chuyên môn cao về các chính sách môi trường và pháp luật chống biến đổi khí hậu.

DỰ ÁN

ĐỐI TÁC

CÁC KHÓA HỌC

Bản tin

SỰ KIỆN

Kết quả đạt được